Własność Intelektualna

Rozwiązanie Umowy o Pracę: Przewodnik dla Pracodawców

Wprowadzenie

 

Rozwiązanie umowy o pracę to moment, w którym pracownik i pracodawca decydują o zakończeniu współpracy. Istnieje kilka sposobów rozwiązania umowy o pracę, w tym rozwiązanie za porozumieniem stron oraz wypowiedzenie umowy przez jedną ze stron. W tym artykule omówimy różne aspekty rozwiązania umowy o pracę, takie jak wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wypowiedzenie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, oraz prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w tych sytuacjach.

 

1. Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia jest jednym z najczęściej stosowanych sposobów rozwiązania umowy o pracę. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą złożyć wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę, istnieje obowiązek poinformowania pracownika o przysługującym mu prawie do odwołania się do sądu pracy. Natomiast pracownik nie musi podawać przyczyn wypowiedzenia umowy.

 

1.1 Jak poprawnie napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia powinno zawierać kilka istotnych elementów. Wśród nich znajdują się:

 • Miejscowość i data wypowiedzenia umowy.

 • Dane pracodawcy i pracownika.

 • Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, wraz z datą jej zawarcia i stron umowy.

 • Oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia, z określeniem terminu jego upływu.

 • Podpis strony wypowiadającej umowę oraz strony przyjmującej.

Dodatkowo, w przypadku wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, konieczne jest umieszczenie uzasadnienia wypowiedzenia umowy oraz pouczenia o prawie pracownika do odwołania się do sądu pracy.

 

1.2 Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zależą od rodzaju umowy oraz stażu pracy pracownika u danego pracodawcy. Okresy wypowiedzenia dla umów o pracę na okres próbny oraz umów o pracę na czas określony i nieokreślony są następujące:

 • Umowa o pracę na okres próbny:

 • Do 2 tygodni - jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni.

 • 1 tydzień - jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie.

 • 2 tygodnie - jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony i czas określony:

 • 2 tygodnie - jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy.

 • 1 miesiąc - jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy.

 • 3 miesiące - jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Warto zauważyć, że pracodawca ma prawo zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, ale nadal zachowuje się prawo do wynagrodzenia.

 

2. Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

W niektórych sytuacjach pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Istnieją dwie główne przyczyny, które uprawniają pracownika do takiego działania.

 

2.1 Wydane orzeczenie lekarskie

Pierwszą przyczyną, która umożliwia pracownikowi rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jest wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek przenieść pracownika do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. Jeżeli pracodawca nie spełni tego obowiązku w określonym terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim, pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.

 

2.2 Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy

Druga przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia dotyczy sytuacji, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Ciężkie naruszenie to działania lub zaniechania pracodawcy, które godzą w uzasadnione interesy pracownika. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia tylko w formie pisemnej i musi podać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

 

3. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest najbardziej polubownym sposobem zakończenia współpracy. Wymaga zgody obu stron oraz podpisania dokumentu potwierdzającego termin i zasady zakończenia współpracy. Jest to najbardziej elastyczna forma rozwiązania umowy o pracę, ponieważ strony mogą ustalić dowolne warunki, które będą obowiązywać w okresie rozwiązania umowy.

 

4. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy

Podczas rozwiązania umowy o pracę, zarówno pracownik, jak i pracodawca mają swoje prawa i obowiązki, które należy uwzględnić.

 

4.1 Prawa i obowiązki pracownika

Pracownik ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za okres wypowiedzenia oraz do odbioru świadectwa pracy. Ponadto, pracownik ma prawo do odwołania się do sądu pracy w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Pracownik ma również obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy, jeśli chce rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem.

 

4.2 Prawa i obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o przysługującym mu prawie do odwołania w sądzie pracy, jeśli wypowiada umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Musi również podać powód wypowiedzenia umowy, jeśli jest to umowa o pracę na czas nieokreślony lub umowa o pracę na czas określony. Ponadto, pracodawca ma obowiązek zapłacenia wynagrodzenia pracownikowi za okres wypowiedzenia oraz wydania świadectwa pracy.

 

5. Podsumowanie

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić za porozumieniem stron, poprzez wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, istnieją określone okresy wypowiedzenia zależne od rodzaju umowy i stażu pracy pracownika. Natomiast rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia jest możliwe w przypadku wydania orzeczenia lekarskiego lub ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mają swoje prawa i obowiązki podczas rozwiązania umowy o pracę. Ważne jest, aby przestrzegać przepisów prawa pracy i postępować zgodnie z nimi w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

 

16 lutego 2024
09 kwietnia 2024
Zrozumienie "Dark Patterns" w E-commerce: Technologia w Służbie Manipulacji Rozważania na temat zjawiska "Dark Patterns" rozpoczynamy od zgłębienia jego fundamentów - zaawansowanej technologii i inteligentnych systemów, które umożliwiają jego działanie.
20 marca 2024
W obecnych czasach innowacje i unikatowe idee definiują siłę marki, podkreślając znaczenie rozumienia i ochrony własności intelektualnej (WI). Jest ona nie tylko podstawą Twojej konkurencyjności, ale również kluczem do ochrony
05 marca 2024
Start-upy, czyli młode firmy o dużym potencjale wzrostu, działają w dynamicznym środowisku biznesowym, co wymaga od ich założycieli nie tylko pomysłowości i determinacji, ale także dobrej znajomości przepisów prawnych. W
09 kwietnia 2024
Zrozumienie "Dark Patterns" w E-commerce: Technologia w Służbie Manipulacji Rozważania na temat zjawiska "Dark Patterns" rozpoczynamy od zgłębienia jego fundamentów - zaawansowanej technologii i inteligentnych systemów, które umożliwiają jego działanie.
20 marca 2024
W obecnych czasach innowacje i unikatowe idee definiują siłę marki, podkreślając znaczenie rozumienia i ochrony własności intelektualnej (WI). Jest ona nie tylko podstawą Twojej konkurencyjności, ale również kluczem do ochrony
05 marca 2024
Start-upy, czyli młode firmy o dużym potencjale wzrostu, działają w dynamicznym środowisku biznesowym, co wymaga od ich założycieli nie tylko pomysłowości i determinacji, ale także dobrej znajomości przepisów prawnych. W

Skontaktuj się z nami

tel. 690 519 875

poczta@kancelariabaraniak.pl

 

 

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. KLIKNIJ i zapoznaj się ze sposobem przetwarzania Twoich danych.  

Adres email

Numer telefonu

Treść wiadomości:

Plik
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!