Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 • Postanowienia ogólne

 • Właścicielem witryny internetowej www.ecommerce-prawo.pl oraz Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak z siedzibą w Łodzi przy ul. Północnej 37/2, Numer NIP 7752599405, Numer REGON 385176670.

 • Kontakt z Administratorem odbywa się listownie na adres 91 - 425 Łódź, ul. Północna 37/2, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: poczta@kancelariabaraniak.pl

 • Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.  

 • Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.02016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

 

 • Zasady przetwarzania danych osobowych

 • Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta, chyba że inny okres wynika z celu przetwarzania danych osobowych.

 • Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w następującym zakresie i celu:

 • Cel: kontakt z klientem za pośrednictwem poczty lub telefonicznie, odpowiedź na Twoją wiadomość lub rozwiązania poruszonej przez Ciebie sprawy, zawarcie i wykonanie umowy, rozpatrzenie zgłoszonych roszczeń podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą

Zakres: dane podane w formularzu kontaktowym w witrynie internetowej to: tj. imię, nazwisko, email.

 • Cel: ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

Zakres: imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta. Nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą.

 • Podstawą prawną do przetwarzania danych, w zależności od sposobu ich pozyskania jest:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 tj. zgody wyrażonej w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.

 • Art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 tj. niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania, przekazywania użytkownikom odpowiedzi, informacji i/lub treści gromadzonych w serwisie.

 • Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679 tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora. W celu wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także prowadzenia postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych.

 • Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie Administratora oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonującym zadania publiczne. W szczególności dane mogą być udostępnione: podmiotom świadczącym usługi doradcze lub audytowe, dostawcom oprogramowania podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych osobowych.

 • Klientowi przysługuje prawo:

 • dostępu do danych osobowych

 • żądania sprostowania niepoprawnych danych osobowych,

 • uzupełnienia danych osobowych niekompletnych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 • w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem i w innych celach aniżeli zostały zebrane Klientowi przysługuje prawo żądania usunięcia danych.

 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 • do przenoszenia danych osobowych.

 • W przypadku przetwarzania danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 • Dane osobowe będę przechowywane:

 • Do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia,

 • Do momentu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu AXA,

 • Do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

 • W przypadkach, kiedy przetwarzanie danych Klienta odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną w wersji elektronicznej można wycofać w ten sam sposób.

 • Podanie przez Klienta wymaganych danych osobowych jest dobrowolne jednak stanowi warunek świadczenia usług oraz rozpatrzenia roszczenia przez Administratora lub udzielenia odpowiedzi na pytanie Klienta.

 • Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu wywołującym skutki prawne.

 • Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim tj. do Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00.

Skontaktuj się z nami

tel. 690 519 875

poczta@kancelariabaraniak.pl

 

 

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. KLIKNIJ i zapoznaj się ze sposobem przetwarzania Twoich danych.  

Adres email

Numer telefonu

Treść wiadomości:

Plik
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!